För dessa trivselregler gäller att:

 • De är komplement till gällande lagstiftning och föreningens stadgar

 • Överträdelse kan medföra förverkande av nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt

 • Styrelsen beslutar om och antar trivselregler

 • Grundläggande respekt och hänsyn ska visas grannar emellan

   

   Med stöd av 7 kap i bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande trivselregler.


  Allmänt
 1. Bostadsrättshavaren ska vara aktsam om och väl vårda såväl sin egen lägenhet som föreningens övriga egendom.

 2. Fastighetsskötaren/lokalvårdaren eller styrelsen ska omedelbart kontaktas om det uppstår händelse eller skada som genast måste åtgärdas.

 3. I lägenheten (bostad + lokal) får inte utföras sådant arbete som kan störa, speciellt nattetid, övriga bostadsrättshavare. En bostadsrättshavare får inte heller bedriva yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.

 4. En medlem ska följa bestämmelserna beträffande kontroll av ohyra, samt vid upptäckt av ohyra omedelbart anmäla detta till styrelsen.

 5. Förvaring av brandfarligt gods i lägenhet och lägenhetsförråd ska begränsas enligt lagen 1988:868 om brandfarliga och explosiva varor.

 6. Antenner och paraboler får inte sättas upp.

 7. Vid användning av gemensamma utrymmen är medlem skyldig att rätta sig efter de föreskrifter om utrustning och ordning som har anslagits i dessa utrymmen.

 8. Markiser på balkonger/terrasser och ovanför fönster får inte sättas upp utan tillåtelse av styrelsen. Inglasning av balkonger är inte tillåtet.

 9. Torkmattor med mera får inte läggas framför lägenhetens entrédörr. Styrelsen ska administrera enhetliga namnskyltar för lägenhetsdörrar och postboxar.

 10. Den som har husdjur i sin lägenhet ska se till att de inte för oljud, förorenar eller skadar föreningens eller enskild medlems egendom. Kräldjur är inte tillåtet. Lösspringande hund är inte tillåtet inom föreningens fastighet.

 11. Källsortering ska ske enligt anvisningar och avfall ska läggas i miljörum eller i nedkast. Paketera sopor och dylikt väl innan de läggs på därför avsedd plats. (Se separat instruktion i miljörum och boendepärm.)

 

Hänsyn till grannar

 1. Visa extra hänsyn till dina grannar efter 2200 och före 0800.
  Tänk på att t.ex. hög volym på musikanläggning/TV, användning av tvättmaskin/torktumlare/diskmaskin, användning av borrmaskin och dylikt stör dina grannar. Stäng balkongdörrar och fönster. Undvik även störande ljud på gården.

 2. Mattor, kläder eller dylikt får inte piskas på balkonger/terrasser, i entréer, i trappor eller rengöras från fönster. Till mattor rekommenderas dammsugning.

 3. I trapphus/gemensam hall/på gården får ingenting förvaras (som t.ex. skräp, barnvagnar, packlårar, cyklar, övervintrande blommor etc.) enligt gällande lagstiftning.
  Risk finns för brand, rökutveckling och behov finns då för snabb evakuering. Uppställning av cyklar, barnvagnar m.m. får endast ske i särskilt anvisade utrymmen

  eller inom egen lägenhet/balkong.

 4. Cigarettfimpar/snusdosor, skräp o. dyl. får inte kastas i gemensamma utrymmen eller på gården.

 5. Rökning får inte förekomma i allmänna utrymmen.

 6. Grillning är tillåten endast på balkonger. Medlem är dock skyldig att se till att grillningen sker på ett säkert sätt och att den inte stör grannar genom rök och os. Medlem är ansvarig för skada orsakad på grund av slarv eller ovarsamhet.

Gårdar och vägar

 1. Tillstånd för all form av skyltning/affischering in- och utvändigt ska begäras hos styrelsen. Tillstånd ska utfärdas skriftligt av styrelsen.

 2. Undvik att gå och cykla över gräsmattor och planteringar.

 3. Anvisat skötselområde vid uteplats sköts av respektive bostadsrättshavare. Alla inköp till skötselområdet ska först godkännas av styrelsen. Balkong skottas vid behov. Blomlådor ska hängas på insidan av balkongräcket.

 4. Undvik tomgångskörning och onödigt störande motorljud mellan 22:00-08:00.

 5. Uppställning av fordon och parkering är förbjudet på andra ytor än garage-/bilplatser.

 6. Garage-/bilplatser får endast användas för förvaring av fordon.

 7. Brandsyn sker av styrelsen tillsammans med företrädare för brandmyndighet.

 8. Bostadsrättshavaren med familj samt gäster och de som inrymts i lägenheten ska känna till och följa samtliga föreskrifter som utfärdas och meddelas ut samt anslås från styrelsen.

 9.  Bostadsrättshavaren ska före inflyttning teckna och upprätthålla hemförsäkring med bostadsrättstillägg. 

 

Senast uppdaterade april 2010
Ladda ned Trivselreglerna som PDF-dokument